Obchodní podmínky www.ivanacikankova.cz 

1. Úvodní ustanovení

a)  Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího ebooku "Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.ivanacikankova.cz/

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je  podnikatel:

Tobi real estate services s.r.o

Brtnice 201
25169, Velké Popovice
Telefon: 603188588

IČ: 05447011

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

a)  Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.ivanacikankova.cz/jak-prodat-nemovitosti/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://ivanacikankova.cz/objednavka-ebooku/ .  Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.ivanacikankova.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

a)  Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.ivanacikankova.cz/objednavka-ebooku najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající není plátce DPH.

b)  Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Ivany Cikánkové
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.ivanacikankova.cz/jak-prodat-nemovitosti/), budou zaslány spolu s ebookem, po uhrazení částky.

5. Záruka spokojenosti

a) Za ebook "Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem"  podnikatel Tobi real estate services s.r.o ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 15 dnů.

b) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: ivana@cikankova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 15 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c) Ebook "Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem" si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí.

6. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Ochrana údajů

a)  Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b)  Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.ivanacikankova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

8. Závěrečná ustanovení

d) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.11..2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.ivanacikankova.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.ivanacikankova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.